Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

I. A Szolgáltató adatai

Adatkezelő megnevezése: CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
Adatkezelő rövidített neve: CSERKEFÜRDŐ
Törzskönyvi szám: 576701
Adatkezelő székhelye: 5465, Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.
Telefon: 36-56/568-450
Adatkezelő e-elérhetősége: furdovezeto@cserkeszolo.hu
Adatkezelő képviselője: Gazsi József, fürdőigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: Löfflinger Attila
Adatvédelmi tisztviselő e-mail cím: dpo@kozinformatika.hu

 

II. Általános rendelkezések

1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által működtetett Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ - Touring Hotel és Thermál Camping  5465 Cserkeszőlő Fürdő utca 25. szálláshelyének (továbbiakban: Szálloda) és annak szolgáltatásainak igénybevételét.

2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

 

III. Szerződő felek

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

IV. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül vagy az ajánlatban feltüntetett érvényességi időig nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így az írásban megkötött szerződésnek (továbbiakban: Szerződés) minősül. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

5. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

 

V. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

1. A Vendégnek joga van a szobá(ka)t a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

3. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

 

VI. Az elszállásolás meghosszabbítása

1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

 

VII. Árak

1. A Szálloda mindenkori listaárai a Szálloda előterében kihelyezésre kerülnek, de a Szálloda honlapján (www.touring-hotel.hu) is megtalálhatóak. A Szálloda egyéb szolgáltatásainak árlistái az adott részlegeken (pl. étterem, fürdő) állnak rendelkezésre.

2. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a Szálloda recepcióján.

3. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

 

VIII. Ajánlatok, kedvezmények

1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a Szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

 

IX. Gyermekkedvezmények

Szállás gyermekek számára 0 és 3 év között: INGYENES
Az árak a mindenkori árlistának megfelelően alakulnak.

 

X. Fizetés módja

1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a Szerződő Fél Szállodából történő távozását megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

2. A Vendég a szolgáltatás ellenértékét banki átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával vagy érvényes és sérüléstől mentes, kizárólag a Vendég vagy a vele együtt ott tartózkodó személy nevére kiállított Széchenyi Pihenő Kártya útján jogosult és egyben köteles – egyedi megállapodás hiányában – legkésőbb a Szállodából történő távozás időpontjában kiegyenlíteni.

3. Átutalással történő fizetés esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

 

XI. Lemondási és módosítási feltételek:

A lemondási, illetve módosítási feltételek a következők: 

A Vendég a megrendelést írásban következmények nélkül lemondhatja. Amennyiben előlegfizetés történt, az előleg összege kamatmentesen visszafizetésre kerül.

 

XII. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: - a Vendég nem rendeltetés szerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt; - a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá; - a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít; - a Vendég fertőző betegségben szenved.

2. Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a Szerződés megszűnik.

 

XIII. Elhelyezési garancia

1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

4. Amennyiben a Vendég a felajánlott helyettesítő szálláshelyet méltányolható indokból nem fogadja el, az érkezés napját megelőzően felmerült szolgáltatói akadályoztatás esetén részére a befizetett előleg visszajár, az érkezést követően felmerült szolgáltatói akadályoztatás esetén a Felek a tényleges szolgáltatások tekintetében elszámolnak egymással, valamint a Vendég esetleges kártérítési igényét a Szolgáltatóval szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint érvényesítheti.

 

XIV. A Vendég jogai

1. A Szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez az általa bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, illetve a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitva-tartási időben.

2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a Szállodában való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy a szóbeli panaszról általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

 

Touring Hotel
Cím: 5465 Cserkeszőlő, Beton út 5.
Levelezési cím: 5465 Cserkeszőlő, Beton út 5.
Tel.: 06-56/568-450
E-mail: hotelcamping@cserkeszolo.hu

A Szolgáltató az írásbeli panasz kivizsgálását a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján végzi el.

 

XV. A Vendég kötelességei

1. A Vendég köteles a Szolgáltató által a részére nyújtott szolgáltatások ellenértékére vonatkozó díj megfizetése az ÁSZF IV. 2. pontjában rögzített visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a Szerződés lejártakor.

2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

3. A Vendégek gépjárművei díjfizetés mellett parkolhatnak a szálloda fedetlen és nem őrzött parkolójában, valamint az üdülőházak mellett és a kempingben. A parkolóban és kempingben elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását, a gépjármű ellopását, természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja

4. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

6. A Szolgáltató a szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal, ezek megőrzésére, illetve tárolására értékmegőrző található a szálloda recepcióján.

7. A Szálloda területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

8. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a Szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. Az ennek betartására vonatkozó, kötelességre felhívó jelzéseket – a jogszabályban előírt területeken – a Szolgáltató elhelyezte. A Szálloda alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a Szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A Vendégek, illetve a Szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles ezen jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely Vendég vagy a Szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Szolgáltatót az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

9. A szállodai szobákban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagokat tárolni tilos. Tűz esetén a Szálloda recepcióját haladéktalanul értesíteni kell. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a Szálloda közös rendeltetésű tereit – az ott elhelyezett tájékoztató szerint – a lehető leghamarabb elhagyni.

10. A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szálloda előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a Vendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

11. A Vendég gondoskodni köteles arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szállodában.

12. A szobákat, illetve a Szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

13. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég, a kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személy hibájából elszenved. A Vendég, a kísérője vagy az ő felelőssége alá tartozó más személy által gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a Szolgáltató az okozójával megtérítteti.

14. A Vendég köteles a Szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetés szerűen és a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.

15. A Szállodán belüli területen, valamint a teraszokon – a Vendégek nyugalma érdekében – a 22.00 órát követő időszakban hangoskodni, a szobák belső tereiben zavaró hangerővel televíziózni, zenét hallgatni, valamint a hallban hangosan zenélni tilos.

16. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szálloda recepcióján, és minden szükséges adatot a Szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

17. Berendezési tárgyakat, textíliákat a Szállodából tilos kivinni.

18. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a Szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) a Szolgáltató – vagyonvédelmi okokból – zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre.

19. A Vendég köteles a szobáját mindenkor zárva tartani, meggyőződni arról, hogy a szobája elhagyásakor a szobáját bezárta és az ajtó megfelelően zárt állapotban van, az kisebb erőbehatás esetén sem nyílik ki.

 

XVI. Háziállatok behozatala

1. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodába és üdülőházakba bevihető háziállatok körét egyedileg a vendég ez irányú jelzését követően meghatározza.

2. A vakvezető kutyákat a Vendégek díjmentesen hozhatják a Szállodába.

3. A szállodába háziállat nem vihető.  Az üdülőházakba háziállat a szolgáltató által kijelölt szálláshelyekre bevihető, majd ott a Vendég felügyeletével tartható. A közös helyiségeket a háziállatok a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helyiségek (étterem, uszoda stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók.

3. A Vendég teljeskörűen felelős az általa az üdülőházakba és kempingbe behozott háziállat által okozott károkért.

 

XVII. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett térítésköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a Ptk. szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdonú tárgyain, amelyeket a Szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A fenti személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a Szállodát.

 

XVIII. A Szolgáltató kötelessége

1. A Szolgáltató kötelezettsége a Szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése a Vendég részére.

2. A Szolgáltató kötelezettsége a Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése, illetve ezekről a Vendég tájékoztatása.

3. A Szállodán belüli területen, valamint a teraszokon és a kemping területén – a Vendégek nyugalma érdekében – a 22.00 órát követő időszakban történő hangoskodási, a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózási, zenehallgatási, valamint a hallban történő hangosan zenélési tilalom betartásáért és betartásáért a szállodai személyzet felel.

 

XIX. A Vendég betegsége, halála

1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.

2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt az érintett Vendég hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

3. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

 

XX. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek felelősségi körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Szálloda területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

5. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a fürdő létesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

6. A Szállodához tartozó gyógyfürdő részlegének igénybe vétele a Vendég saját felelősségére történik. A víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, az ebből eredő balesetekért a Szálloda felelősséget nem vállal.

 

XXI. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény) szabályainak megfelelően eljárni.

 

XXII. Adatvédelem

1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

 

XXIII. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

XXIV. A Szerződés teljesítési helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1. A Szerződés teljesítési helye az a hely, ahol a Szálloda található.

2. A Felek közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályokat, különösen a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Jogvita esetére a Felek a Kunszentmártoni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

XXV. Az ÁSZF hatályosulása

1. A Szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette az ÁSZF-ben szereplő feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal, illetve azok alkalmazására a Szerződés vonatkozásában.

2. A Vendég a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy az ÁSZF módosulhat. Az ÁSZF mindenkori hatályos, aktuális változata a Szálloda honlapján (www.touring-hotel.hu), illetve a recepción megtalálható.

3. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy amennyiben eltérés mutatkozik a Szerződés, illetve az ÁSZF konkrét feltételei között, a Szerződés rendelkezéseit tartják irányadónak. Jelen ÁSZF érvényes visszavonásig.

Kelt: Cserkeszőlő, 2022 május 16.

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával! Jó pihenést kívánunk!

Touring Hotel hírlevél

Nem szeretne lemaradni legújabb ajánlatainkról és akcióinkról? Akkor iratkozzon fel hírlevelünkre!